Regulamin

Regulamin

organizacyjny schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości

Tatary 30A, 13-100 Nidzica


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Podaj łapę” jest zarządzane przez Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus” w Działdowie ul. Przemysłowa 61 – zakład budżetowy Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

 2. Schronisko jest zlokalizowane w miejscowości Tatary 30A, 13-100 Nidzica.

 3. Kontakt:

Nr telefonu 519399807

Kontakt email: schronisko.tatary@wp.pl

 1. Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt „Podaj łapę” zwanego dalej Schroniskiem określa wewnętrzną organizację i zasady jego funkcjonowania.

 2. Bieżącą Działalnością schroniska kieruje kierownik schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i otrzymanym zakresem czynności.

 3. Do schroniska przyjmowane wyłącznie są bezdomne psy zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16 z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1002 z późn. Zm.),na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z samorządami , będącymi członkami Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie ul.Przemysłowa 61.

 4. Schronisko działa zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657).

 5. Schronisko jest działalnością nadzorowaną o numerze 28113402 decyzja

Nr 63z/2015, objętą nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów weterynaryjnych na terenie Schroniska sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy.

 2. Kontrole inne niż Inspekcji Weterynaryjnej mogą być prowadzone po uzgodnieniu i w obecności lekarza weterynarii sprawującego opiekę weterynaryjną w Schronisku.

 

 

 1. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA SCHRONISKA

 

 1. Do podstawowych zadań Schroniska należy:

zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierząt w nim

przebywających – zgodnie z ich podstawowymi potrzebami,

zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej,

znakowanie (czipowanie) psów przebywających w Schronisku w celu

umożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji,

poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji wszystkich psów przyjętych

do Schroniska,

podział psów według wielkości, rasy, temperamentu oraz innych istotnych

cech charakterystycznych dla zwierzęcia winno mieć na celu unikanie

sytuacji prowadzących do walk, kryć,

poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów przebywających

w Schronisku,

przekazywanie psów osobom zainteresowanym ich posiadaniem i

zdolnym zapewnić im należyte warunki do bytowania,

prowadzenie ewidencji przyjmowanych psów oraz ewidencji psów

przekazanych do adopcji,

popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt,

właściwej opiece, odpowiedzialności i obowiązkach właścicieli wobec nich,

organizowanie i rozpowszechnianie wiedzy o adopcji psów

przebywających w Schronisku,

współpraca z organizacjami pozarządowymi, których działalność

statutowa obejmuje ochronę zwierząt,

 1. Adopcje są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej schroniska oraz innych portali ogłoszeniowych.

 

 1. NA TERENIE SCHRONISKA ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI :

 

 1. spożywania alkoholu,

 2. wstępu osobom nietrzeźwym i postronnym,

 3. drażnienia psów oraz zbliżania się do nich bez asysty, bądź zezwolenia pracownika Schroniska,

 4. karmienia psów bez zezwolenia pracownika Schroniska,

 5. wstępu z własnymi zwierzętami,

 6. wstępu dzieciom bez opieki dorosłych,

 7. otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez siatkę ogrodzeniową wybiegów,

 8. grupy liczniejsze, zorganizowane powinny wcześniej zgłaszać chęć przybycia i zwiedzania administracji Schroniska,

 9. przebywania osobom postronnym, z wyjątkiem osób zainteresowanych

adopcją psa, w określonych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu

telefonicznym z pracownikiem Schroniska.

 

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA

 

 1. Do Schroniska przyjmowane są psy bezdomne z terenu gmin należących do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na podstawie wcześniej zawartych z gminami umów. Podstawą każdorazowego przyjęcia jest pisemne zlecenie Gminy podpisane przez upoważnionego pracownika.

 2. Schronisko nie przyjmuje psów od ich właścicieli lub osób prywatnych.

 3. Schronisko przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 11;00 – 15:00.

 4. Do Schroniska nie są przyjmowane psy, które okaleczyły człowieka lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną.

 5. Psy przyjmowane są do Schroniska przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje jego wstępnych oględzin, a w przypadku potrzeby wzywa lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z nim.

 6. Każdy pies przyjęty do Schroniska podlega 14-dniowej kwarantannie, bez względu na to czy jest to pies dorosły czy szczenię. Przebywa on w tym czasie w oddzielnym boksie i podlega zabiegom zwalczania pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych. Kwarantanna może zostać przedłużona decyzją lekarza weterynarii. Chore psy umieszczane są również w oddzielnych klatkach.

 7. 14-ego dnia kwarantanny każdy pies dorosły poddany jest szczepieniu przeciwko nosówce, parwowirozie, zakaźnemu zapaleniu wątroby, kaszlu kenelowemu i wściekliźnie. Profil szczepień psa dobierany jest indywidualnie, w zależności od wieku , stanu jego zdrowia, oraz sytuacji epizootycznej w schronisku.

Ponadto psom nieoznakowanym wstrzykuje się mikroprocesor (czip). Około 10-ego dnia po zejściu z kwarantanny samiec jest kastrowany, a suka sterylizowana . W stosunku do szczeniąt Schronisko stosuje program szczepień wczesnych

Rodzaj szczepienia

Szczepienie wczesne

Szczepionka

Nosówka/parwowiroza

Do 7 tygodnia

Nobivac Puppy DP

Nosówka, wirusowe zapalenie wątroby, kaszel kenelowy, parwowiroza

7-9 tydzień

Nobivac DHP

Nosówka, wirusowe zapalenie wątroby, parwowiroza, kaszel kenelowy, wścieklizna

10-12 tydzień

Nobivac DHPPi

Rabisin

 

 

 

 1. Wszystkie psy przyjmowane do Schroniska wprowadzane są do ewidencji zawierającej dane dotyczące zwierzęcia , a w szczególności:

opis psa, w tym jego rasę, płeć, wiek, umaszczenie, oznakowanie (tatuaż, czip),

datę przyjęcia do Schroniska,

dane jednostki samorządowej przekazującej zwierzę do Schroniska,

dane dotyczące kwarantanny,

dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,

datę opuszczenia Schroniska (adopcji) oraz dane osoby adoptującej,

datę śmierci z podaniem jej przyczyny.

 

 

 1. OPIEKA NAD PSAMI W SCHRONISKU

 

 1. W celu zapewnienia w Schronisku właściwych warunków przebywania psów należy:

karmić psy zgodnie z ich podstawowymi potrzebami oraz zapewnić stały

dostęp do wody pitnej,

należy utrzymywać w czystości pomieszczenia wraz ze znajdującymi się

tam urządzeniami i sprzętem,

zapewnić psom właściwą ochronę przed działaniem szkodliwych czynników

atmosferycznych,

boksy poddawać bieżącej i okresowej dezynfekcji,

w miarę możliwości wypuszczać psy na wybiegi,

nie dopuszczać do zbytniego zagęszczenia psów w boksach,

stosować u zwierząt chorych leki i zabiegi wskazane przez lekarza

weterynarii.

 1. Psy przyjęte do Schroniska badane są przez lekarza weterynarii.

Psy nieuleczalnie chore lub okaleczone w sposób uniemożliwiający

im dalsze życie, poddawane są eutanazji na warunkach określonych w

Ustawie o ochronie zwierząt.

 1. Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 1. WYDAWANIE PSÓW ZE SCHRONISKA

 

 1. Psy przebywające w Schronisku mogą zostać wydane nowym właścicielom

po przebyciu kwarantanny.

 1. Pies może być wydany nowym właścicielom po uprzednim zaszczepieniu

przeciwko wściekliźnie oraz zbadaniu przez lekarza weterynarii.

 1. Właściciel psa, który trafił do Schroniska ma prawo odebrać go po

udowodnieniu swojej własności i uregulowaniu kosztów pobytu psa w

Schronisku. Pies może zostać oddany nowemu właścicielowi, jeżeli jego

właściciel nie zgłosił się po niego w terminie 14 dni od przyjęcia psa do

Schroniska. Dane nowego właściciela nie mogą być ujawnione.

 1. W przypadku przybycia do Schroniska psa oznakowanego czipem lub w

inny sposób pozwalający na jednoznaczne określenie właściciela, Schronisko

zawiadamia jego właściciela o jego pobycie w Schronisku.

 1. Kierownik Schroniska lub osoby przez niego upoważnione wpisują do

rejestru zwierząt dane osoby odbierającej psa oraz wydaje pokwitowanie (kp)

na pobrane opłaty.

 1. Każda osoba odbierająca psa ze Schroniska , również właściciel zobowiązana

jest do :

oględzin psa i zapoznania się z jego stanem oraz zaleceniami co do jego

pielęgnacji udzielonymi przez pracownika Schroniska,

podpisania umowy adopcyjnej,

uiszczenia opłaty (jeżeli taka jest należna) zgodnie z obowiązującym

cennikiem,

posiadania odpowiednich przyborów potrzebnych do zabrania psa – szelek,

obroży, smyczy, itp.

 1. Schronisko nie wydaje psów :

chorych – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele lub też

osoba adoptująca psa zobowiąże się pisemnie do jego dalszego leczenia,

osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,

szczeniąt przed ukończeniem 8 tygodnia życia,

osobom nietrzeźwym lub innym osobom, wobec których istnieje

uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią psu należytej opieki,

szczennych suk .

 1. Adoptujący w dniu wydania psa otrzymuje kopię karty ewidencyjnej zwierzęcia, która zawiera informacje o stanie jego zdrowia oraz dane dotyczące zabiegów profilaktycznych i szczepień.

 

 1. OPŁATY ZA PRZYJĘCIE PSA DO SCHRONISKA

 

Opłaty pobierane będą zgodnie z zapisami zawartych umów z gminami.

 

 1. EUTANAZJA PSÓW

 

 1. O poddaniu psa eutanazji decyduje lekarz weterynarii w porozumieniu z

kierownikiem Schroniska.

 1. Eutanazja nie może być przeprowadzona przed upływem kwarantanny.

 2. Eutanazja może być dokonana przez lekarza weterynarii zgodnie z ustawą o

ochronie zwierząt.

 1. Eutanazja jest wykonywana w gabinecie zabiegowym i nie można jej dokonać

w obecności innych zwierząt i osób postronnych.

 1. Psy szczególnie niebezpieczne, będące zagrożeniem dla innych zwierząt

lub ludzi podlegają eutanazji po okresie kwarantanny.

 1. Pies przeznaczony do eutanazji do ostatniej chwili powinien być traktowany

w sposób humanitarny, a sama eutanazja poprzedzona w miarę możliwości

podaniem środka premedykacyjnego (znoszącego lęk).

 1. Fakt oraz powód eutanazji muszą być odnotowane w wykazie zwierząt i

podpisane przez lekarza weterynarii.

 1. Zwłoki psa muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez

pracownika firmy utylizacyjnej.