Deklaracja dostępności

 

Dostępność cyfrowa

 

Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADUS” Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Podaj Łapę” Tatary 30A zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://schronisko.dzialdowszczyzna.pl/
Data publikacji strony internetowej: [2022-05-20].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2022-05-20].
 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wyłączenia:
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Ułatwienia na stronie internetowej http://schronisko.dzialdowszczyzna.pl/  :
    • odpowiedni kontrast
    • możliwość zmiany wielkości liter na stronie
    • focus wokół elementów nawigacyjnych
 
Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

    • TAB – przejście do następnej strony,
    • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej strony,
    • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
    • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
    • SPACJA – wybór pozycji,
    • ESC – powrót do nadrzędnej pozycji.
    • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
    • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć
    • [CTRL] oraz kółko myszy, aby pomniejszyć / powiększyć.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa - Zbigniew Śliwka
adres e-mail -  z.sliwka@dzialdowszczyzna.pl
numer telefonu: [+48] 23 698 17 70
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Procedura wnioskowo - skargowa:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna


Informacja o dostępności wejścia do budynku Komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej „OSADUS” Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Podaj Łapę” 13-100 Nidzica, Tatary 30A
Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Podaj Łapę” mieści się w budynku jednokondygnacyjnym w Tatarach 30A. Do budynku prowadzi główne wejście bezpośrednio z parkingu. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind.
W budynku znajduje się główny korytarz z dostępem do wszystkich pomieszczeń biurowych. W korytarzu znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma windy i schodów.
Informacja o dostosowaniu informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma udogodnień w postaci informacji głosowych i pętli indukcyjnej.  
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:  
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oznaczonego symbolem P-20.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.