Regulamin

2015-08-24 14:58

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Podaj łapę” jest zarządzane przez Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus” w Działdowie ul. Przemysłowa 61 – zakład budżetowy Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
 2. Schronisko jest zlokalizowane w miejscowości Tatary 30A, 13-100 Nidzica.
 3. Kontakt:
  • Nr telefonu 519399807
  • Kontakt email: schronisko.tatary@wp.pl
 4. Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt „Podaj łapę” zwanego dalej Schroniskiem określa wewnętrzną organizację i zasady jego funkcjonowania.
 5. Do schroniska przyjmowane wyłącznie są bezdomne psy zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16 z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1002 z późn. Zm.),na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z samorządami , będącymi członkami Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie ul.Przemysłowa 61.
 6. Schronisko działa zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657).
 7. Schronisko jest działalnością nadzorowaną o numerze 28113402 decyzja
  Nr 63z/2015, objętą nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów weterynaryjnych na terenie Schroniska sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy.
 9. Kontrole inne niż Inspekcji Weterynaryjnej mogą być prowadzone po uzgodnieniu i w obecności lekarza weterynarii sprawującego opiekę weterynaryjną w Schronisku.

II. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA SCHRONISKA

 1. Do podstawowych zadań Schroniska należy:
  • zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierząt w nim przebywających – zgodnie z ich podstawowymi potrzebami,
  • zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej,
  • znakowanie (czipowanie) psów przebywających w Schronisku w celu umożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji,
  • poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji wszystkich psów przyjętych do Schroniska,
  • podział psów według wielkości, rasy, temperamentu oraz innych istotnych cech charakterystycznych dla zwierzęcia winno mieć na celu unikanie sytuacji prowadzących do walk, kryć,
  • poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów przebywających w Schronisku,
  • przekazywanie psów osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki do bytowania,
  • prowadzenie ewidencji przyjmowanych psów oraz ewidencji psów przekazanych do adopcji,
  • popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, właściwej opiece, odpowiedzialności i obowiązkach właścicieli wobec nich,
  • organizowanie i rozpowszechnianie wiedzy o adopcji psów przebywających w Schronisku,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa obejmuje ochronę zwierząt,
 2. Adopcje są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej schroniska oraz innych portali ogłoszeniowych.

III. NA TERENIE SCHRONISKA ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. spożywania alkoholu,
 2. wstępu osobom nietrzeźwym i postronnym,
 3. drażnienia psów oraz zbliżania się do nich bez asysty, bądź zezwolenia pracownika Schroniska,
 4. karmienia psów bez zezwolenia pracownika Schroniska,
 5. wstępu z własnymi zwierzętami,
 6. wstępu dzieciom bez opieki dorosłych,
 7. otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez siatkę ogrodzeniową wybiegów,
 8. grupy liczniejsze, zorganizowane powinny wcześniej zgłaszać chęć przybycia i zwiedzania administracji Schroniska,
 9. przebywania osobom postronnym, z wyjątkiem osób zainteresowanych adopcją psa, w określonych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Schroniska.

IV. ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA

 1. Do Schroniska przyjmowane są psy bezdomne z terenu gmin należących do Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna”. Podstawą każdorazowego przyjęcia jest pisemne zlecenie Gminy podpisane przez upoważnionego pracownika.
 2. Schronisko nie przyjmuje psów od ich właścicieli lub osób prywatnych.
 3. Schronisko przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00.
 4. Do Schroniska nie są przyjmowane psy, które okaleczyły człowieka lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną.
 5. Psy przyjmowane są do Schroniska przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje jego wstępnych oględzin, a w przypadku potrzeby wzywa lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z nim.
 6. Pies przyjmowany do Schroniska podlega 14-dniowej kwarantannie w oddzielnych boksach . Może być ona przedłużona decyzją lekarza weterynarii. Chore zwierzęta umieszczane są również w oddzielnych klatkach.
 7. W okresie kwarantanny nieoznakowanym psom wstrzykuje się mikroprocesor (czip), likwiduje się pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, suki sterylizuje a samców kastruje, szczepi się przeciwko nosówce i parwowirozie, a 14 dnia przeciwko wściekliźnie.
 8. Wszystkie psy przyjmowane do Schroniska wprowadzane są do ewidencji zawierającej dane dotyczące zwierzęcia , a w szczególności:
  • opis psa , w tym jego rasę, płeć, wiek, umaszczenie, oznakowanie (tatuaż, czip),
  • datę przyjęcia do Schroniska,
  • dane jednostki samorządowej przekazującej zwierzę do Schroniska,
  • dane dotyczące kwarantanny,
  • dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
  • datę opuszczenia Schroniska (adopcji) oraz dane osoby adoptującej,
  • datę śmierci z podaniem jej przyczyny.

V. OPIEKA NAD PSAMI W SCHRONISKU

 1. W celu zapewnienia w Schronisku właściwych warunków przebywania psów należy:
  • karmić psy zgodnie z ich podstawowymi potrzebami oraz zapewnić stały dostęp do wody pitnej,
  • należy utrzymywać w czystości pomieszczenia wraz ze znajdującymi się tam urządzeniami i sprzętem,
  • zapewnić psom właściwą ochronę przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych,
  • boksy poddawać bieżącej i okresowej dezynfekcji,
  • w miarę możliwości wypuszczać psy na wybiegi,
  • nie dopuszczać do zbytniego zagęszczenia psów w boksach,
  • stosować u zwierząt chorych leki i zabiegi wskazane przez lekarza weterynarii.
 2. Psy przyjęte do Schroniska badane są przez lekarza weterynarii. Psy nieuleczalnie chore lub okaleczone w sposób uniemożliwiający im dalsze życie, poddawane są eutanazji na warunkach określonych w Ustawie o ochronie zwierząt.
 3. Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

VI. WYDAWANIE PSÓW ZE SCHRONISKA

 1. Psy przebywające w Schronisku mogą zostać wydane nowym właścicielom po przebyciu kwarantanny.
 2. Pies może być wydany nowym właścicielom po uprzednim zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz zbadaniu przez lekarza weterynarii.
 3. Właściciel psa, który trafił do Schroniska ma prawo odebrać go po udowodnieniu swojej własności i uregulowaniu kosztów pobytu psa w Schronisku. Pies może zostać oddany nowemu właścicielowi, jeżeli jego właściciel nie zgłosił się po niego w terminie 14 dni od przyjęcia psa do Schroniska. Dane nowego właściciela nie mogą być ujawnione.
 4. W przypadku przybycia do Schroniska psa oznakowanego czipem lub w inny sposób pozwalający na jednoznaczne określenie właściciela, Schronisko zawiadamia jego właściciela o jego pobycie w Schronisku.
 5. Kierownik Schroniska lub osoby przez niego upoważnione wpisują do rejestru zwierząt dane osoby odbierającej psa oraz wydaje pokwitowanie (kp) na pobrane opłaty.
 6. Każda osoba odbierająca psa ze Schroniska , również właściciel zobowiązana jest do:
  • oględzin psa i zapoznania się z jego stanem oraz zaleceniami co do jego pielęgnacji udzielonymi przez pracownika Schroniska,
  • podpisania umowy adopcyjnej,
  • uiszczenia opłaty (jeżeli taka jest należna) zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  • posiadania odpowiednich przyborów potrzebnych do zabrania psa – szelek, obroży, smyczy, itp.
 7. Schronisko nie wydaje psów:
  • chorych – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele lub też osoba adoptująca psa zobowiąże się pisemnie do jego dalszego leczenia,
  • osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
  • szczeniąt przed ukończeniem 8 tygodnia życia,
  • osobom nietrzeźwym lub innym osobom, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią psu należytej opieki,
  • szczennych suk.

VII. OPŁATY ZA PRZYJĘCIE PSA DO SCHRONISKA

 1. Opłaty pobierane będą zgodnie z uchwałami Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna”.

VIII. EUTANAZJA PSÓW

 1. O poddaniu psa eutanazji decyduje lekarz weterynarii w porozumieniu z kierownikiem Schroniska.
 2. Eutanazja nie może być przeprowadzona przed upływem kwarantanny.
 3. Eutanazja może być dokonana przez lekarza weterynarii zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
 4. Eutanazja jest wykonywana w gabinecie zabiegowym i nie można jej dokonać w obecności innych zwierząt i osób postronnych.
 5. Psy szczególnie niebezpieczne, będące zagrożeniem dla innych zwierząt lub ludzi podlegają eutanazji po okresie kwarantanny.
 6. Pies przeznaczony do eutanazji do ostatniej chwili powinien być traktowany w sposób humanitarny, a sama eutanazja poprzedzona w miarę możliwości podaniem środka premedykacyjnego (znoszącego lęk).
 7. Fakt oraz powód eutanazji muszą być odnotowane w wykazie zwierząt i podpisane przez lekarza weterynarii.
 8. Zwłoki psa muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez pracownika firmy utylizacyjnej.